Co się dzieje w sprawie szkoły w Czerwonce?

Wszystko wskazuje na to, że plany dotyczące reorganizacji sieci szkół w gminie Sokołów Podlaski, jakie miał wójt i rada gminy nie do końca zostaną zrealizowane. Decyzja o rozwiązaniu Zespołu Oświatowego w Przywózkach nie budzi kontrowersji. Inaczej jest w przypadku Zespołu Oświatowego w Czerwonce.

Wokół sprawy jest wiele kontrowersji. Wśród mieszkańców gminy pojawiły się informacje, że uchwały podjęte przez Radę Gminy w lutym zostały unieważnione przez wojewodę, pojawiło się też wiele plotek i niesprawdzonych informacji. O wyjaśnienia  poprosiliśmy rzecznika prasowego wojewody mazowieckiego. Ivetta Biały udzieliła nam szczegółowych informacji, udostępniła też pismo, jakie wojewoda przesłał w odpowiedzi na skargę Rady Rodziców w Czewonce. Publikujemy je poniżej.
Więcej o tej sprawie - już mniej urzędowym językiem - w papierowy wydaniu ŻS z 27 kwietnia.
BG

***

Redakcja Życia Siedleckiego
Odpowiadając na pytania uprzejmie informuję, że dotychczas do wojewody mazowieckiego wpłynęły uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim:
 w sprawie rozwiązania Zespołu Oświatowego w Czerwonce,
 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie,
 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie.

Wszystkie wyżej wymienione uchwały, w tym uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły lub przedszkola (tzw. uchwały intencyjne) podlegają kontroli wojewody. Po analizie, służby prawne uznały, że są one zgodne z prawem. Wniosek Rady Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce został uznany za bezzasadny, ponieważ uchybienia związane z obowiązkiem poinformowania rodziców uczniów o zamiarze przekształcenia (likwidacji) szkoły lub przedszkola mogą powodować nieważność uchwały w sprawie likwidacji, ale nie uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły lub przedszkola.

Do wojewody mazowieckiego nie wpłynęły jeszcze uchwały w sprawie:
 przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie
 przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie.
 zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Czerwonce z klas I-VI do klas I-III.
W przypadku otrzymania tych uchwał wojewoda sprawdzi, czy gmina dochowała wszystkich wymaganych prawem czynności, w tym obowiązku poinformowania rodziców o zamiarze przekształcenia szkoły lub przedszkola.

Z wyrazami szacunku,
Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

***
PISMO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO DO RADY RODZICÓW
Siedlce, dnia 30 marca 2012 r. 

Rada Rodziców
w Zespole Oświatowym w Czerwonce

W dniu 6 marca 2012 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek Rady Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce o unieważnienie Uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/87/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie oraz uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/88/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie.
Rada Rodziców podniosła m.in., że organ nie zawiadomił w terminie określonym w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), tj. w terminie co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów uczęszczających do ww. Szkoły. Do wniosku została załączona lista rodziców dzieci, które do dnia 1 marca br. nie zostali zawiadomieni o zamiarze przekształcenia ww. Szkoły i Przedszkola.
Ponadto Rada Rodziców zarzuciła, że w treści Uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/87/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie została błędnie wskazana podstawa prawna uchwały, ponieważ Rada Gminy powinna była wskazać także art. 59 ust. 1 i ust. 2, a nie wyłącznie art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), z czego Rada Rodziców wyprowadziła wniosek, że Rada Gminy nie ma zamiaru realizować postanowień art. 59 ust. 1 ww. ustawy w związku z utworzeniem „trzyletniej” szkoły podstawowej.
Dodatkowo, Rada Rodziców zarzuciła, że Rada Gminy w treści uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/88/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie błędnie podała podstawę prawną – tj. powołała się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
z dnia 21 maja 2000 r.
W związku z podniesionymi zarzutami organ nadzoru pismem z dnia 9 marca 2012 r. wezwał Wójta Gminy Sokołów Podlaski, któremu powierzono wykonanie przedmiotowych uchwał do przedstawienia informacji i danych dotyczących realizacji obowiązku nałożonego na organ prowadzący ww. Szkołę i Przedszkole na okoliczność potwierdzenia skutecznego zawiadomienia rodziców uczniów uczęszczających do tych placówek oświatowych.
Pismem z dnia 13 marca 2012 r. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień organowi nadzoru w sprawie, że bezpośrednio po podjęciu uchwał przez Radę Gminy w dniu 17 lutego 2012 r. pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zaczęli dostarczać rodzicom dzieci i uczniów listy z załączonymi do nich przedmiotowymi uchwałami. Wójt Gminy wyjaśnił, iż z problemami odbywało się doręczanie listów
z zawiadomieniami w obwodzie szkolnym Zespołu w Czerwonce, rodzice uczniów byli namawiani do tego aby nie podpisywali, a nawet nie przyjmowali dostarczanych listów, były nawet przypadki zamykania się w domach i do niektórych rodziców pracownicy dojeżdżali kilkakrotnie. Wójt Gminy udzielił m.in. informacji, że miały miejsce liczne przypadki odmowy podpisania przez rodziców doręczanego listu lub odmowa przyjęcia.
Po analizie dokumentacji zebranej w sprawie oraz rozpatrzeniu zarzutów podniesionych przez Radę Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce o unieważnienie uchwał: uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/87/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce
w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie oraz uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/88/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie należy uznać, że ww. uchwały zostały podjęte w zgodzie z przepisami prawa, wniosek Rady Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce o ich unieważnienie uznać za bezzasadny, a zarzuty podniesione w tym wniosku za nietrafione.
Zarówno uchwała Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/87/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie jak i uchwała Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/88/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie – w opinii organu nadzoru nie są niezgodne z przepisami prawa w kontekście, w jakim za nieważne uznaje je Rada Rodziców. Z mocy przepisów prawa wynika, że niezawiadomienie wszystkich rodziców uczniów w terminie określonym w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, nie powoduje nieważności uchwały intencyjnej rady gminy, jaką jest uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły czy przedszkola. Sekwencja czynności określona przepisami przedmiotowej Ustawy nie zezwala na przyjęcie, że niezawiadomienie wszystkich rodziców w ww. terminie powoduje nieważność uchwały intencyjnej wyrażającej zamiar likwidacji czy przekształcenia szkoły. Procedura likwidacji szkoły składa się z dwóch równorzędnych etapów. W pierwszej kolejności podejmowana jest uchwała o zamiarze likwidacji placówki oświatowej, która ma charakter intencyjny. Następnie organ prowadzący szkołę jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkoły danego typu. Następnie niezbędne jest uzyskanie opinii kuratora oświaty i dopiero po wypełnieniu tej procedury możliwe jest podjęcie kroków prowadzących do likwidacji szkoły. Uchwała o zamiarze likwidacji następuje przed samym zawiadamianiem rodziców uczniów przekształcanej szkoły, a ewentualne niedokonanie któregoś z obowiązków nałożonych przez radę gminy na organ wykonawczy nie powoduje nieważności uchwały intencyjnej. Pomimo tego, że czynność zawiadomienia rodziców uczniów nie jest czynnością prawną, lecz tzw. czynnością materialno-techniczną, która polega na tym, że ma ona w zasadzie charakter faktyczny, a jednak pośrednio wywołuje skutki prawne, gdyż warunkuje prawidłowość procedury likwidacyjnej. Bezpośrednim skutkiem niezawiadomienia rodziców uczniów lub zawiadomienie dokonane później - chociażby dotyczyło tylko jednego z rodziców uczniów - spowoduje nieważność uchwały podjętej w sprawie likwidacji, ale nie uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły lub przedszkola. Uchwała o zamiarze likwidacji (przekształcenia) szkoły lub przedszkola jest jedynie dokonaniem aktu wyrażającego zamiar likwidacji (przekształcenia), a następnie - pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w komentowanym przepisie – następuje uchwalenie likwidacji (przekształcenia) szkoły publicznej.
Z tego też względu należy uznać, iż niezawiadomienie lub zawiadomienie rodziców uczniów dokonane z przekroczeniem terminu należy uznać za podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały przekształceniowej albo likwidacyjnej, ale nie uchwały o zamiarze przekształcenia lub likwidacji szkoły lub przedszkola. Naruszenie przez gminę ustawowego wymogu likwidacji publicznej placówki oświatowej, określonego w art. 59 ust. 1 u.s.o., polegające na niedopełnieniu przez organ prowadzący obowiązku powiadomienia o likwidacji placówki rodziców dzieci w taki sposób, by informacja o zamiarze likwidacji bezpośrednio do nich dotarła, jest istotnym naruszeniem prawa i stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały organu samorządu, ale uchwały likwidacyjnej ale nie uchwały intencyjnej. Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły jest jedynie typem aktu prawnego,
stanowiącą informację o zamiarze podjęcia działań, które mają charakter zewnętrzny.  Uchwała ta stanowi podstawę do dalszych działań, skierowanych do podmiotów "na zewnątrz" aparatu administracji samorządowej zmierzających do likwidacji szkoły i dokonania powiadomień oraz uzyskania wymaganej prawem opinii. Uchwała taka stanowi jedynie pierwszy etap w procedurze likwidacyjnej (przekształceniowej) i w konsekwencji może lecz wcale nie musi prowadzić do faktycznej likwidacji (przekształcenia) szkoły. Nie rozstrzyga zatem o dalszym istnieniu szkoły. Z tego też względu wniosek Rady Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce o unieważnienie ww. uchwał należy uznać za bezzasadny.
Niemniej należy wyjaśnić, iż w przypadku podjęcia przez Radę Gminy w Sokołowie Podlaskim uchwały o przekształceniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Grochowie lub uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim o przekształceniu Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie organ nadzoru sprawdzi wszystkie wymagane czynności i nałożone obowiązki wynikające z treści przepisów i oceni sposób ich realizacji przez Gminę. Z tego też względu zebrane informacje, udzielone wyjaśnienia, jak i załączone kopie dokumentów
w postępowaniu będą pomocne przy ewentualnym podejmowaniu rozstrzygnięcia co do ważności takich uchwał (o ile zostaną podjęte).
W zakresie zarzutu określonego w pkt 2 pisma Rady Rodziców dotyczącego wskazania błędnej podstawy prawnej w uchwale nr XVI/87/2012 należy stwierdzić, iż organ nadzoru nie podziela stanowiska Rady Rodziców, iż niepowołanie przez Radę Gminy w osnowie przedmiotowej podstawy prawnej ust. 1 i ust. 2 art. 59, a wyłącznie art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty może mieć wpływ na jej ważność i skuteczność. W opinii organu nadzoru podstawa prawna została wskazana w sposób niepełny, ale nie wpływający na jej ważność – i w opinii organu nadzoru nie stanowi istotnego naruszenia przepisów prawa.
W analogiczny sposób należy rozpatrzyć zarzut (pkt 4) co do omyłkowego wskazania daty podpisania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Wskazanie niepoprawnego roku wydania tego Rozporządzenia „2000 r.” zamiast poprawnego – 2001 r. nie wpływa na ważność uchwały i nie stanowi istotnego naruszenia przepisu prawa, skutkującego nieważnością przedmiotowej uchwały.
Z tego też względu, organ nadzoru z pewnym zaskoczeniem odbiera konkluzję Rady Rodziców co do wyprowadzonego wniosku, iż Rada Gminy nie ma zamiaru realizować postanowień art. 59 ust. 1 ww. ustawy w związku z utworzeniem „trzyletniej” szkoły podstawowej. Odnosząc się do tego zarzutu, organ nadzoru nie podziela obawy Rady Rodziców wyrażonej w pkt 3 wniosku, ponieważ zarówno z treści uchwały, jak i treści uzasadnień uchwał wynika, że Gmina zamierza realizować obowiązek szkolny w pełnym wymiarze klas szkoły podstawowej.
Mając powyższe na uwadze należało uznać jak powyżej.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Zobacz także

» Policjo, zaglądaj tu częściej

Mieszkańcy domów położonych za sokołowską pływalną, obok zbudowanego kilka miesięcy temu skateparku za naszym pośrednictwem apelują, by w rejon ten częściej odwiedzały patrole…Na...

» Letni Koncert Disco Polo

Miasto Sokołów Podlaski oraz Sokołowski Ośrodek Kultury zapraszają na Letni Koncert Disco Polo w niedzielę 21 sierpnia.

» Większe bezpieczeństwo i może będzie taniej…

Przedstawiciele spółki PGE Energia Odnawialna, miasta Sokołów Podlaski i sokołowskiego PUIK-u zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia w mieście Lokalnego Klastra Energii. Jaki efekt ma dać...

» Z Woody Allenem i Trochę Jazzu w Duecie

W piątek, 12 sierpnia, w ramach Plenerowego Kina Letniego w Sokołowie Podlaskim zapraszamy na film „”O północy w Paryżu”. Film poprzedzi minikoncert z cyklu „Wieczorową Porą,” a...

» Okradł pacjentów, ukrył się pod świerkiem koło szpitala

Sokołowscy dzielnicowi zatrzymali mieszkańca gminy Kosów Lacki, który ukradł telefony pacjentom znajdującym się na oddziale szpitalnym. Dzięki sprawnym działaniom policjantów, niedługo po...

Komentarze  

 
+17 # mieszkaniec Czerwonki 2012-04-21 22:44
W swoich służalczych mediach wójt tłumaczy, że przez "jednego człowieka" w gminie zablokowane zostaną wszelkie inwestycje. Tego który nie odebrał pisma i zablokował likwidację szkoły w Czerwonce. Jakby od tej likwidacji zależała przyszłość całej gminy!!!! Tak panie wójcie, najłatwiej swoją nieudolnością obarczyć kogoś innego. Zwykłego mieszkańca, który społecznie broni interesów nas - mieszkańców. Wstyd.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+15 # Magda 2012-04-21 22:55
Tu swoje racje mają rodzice (bronią szkoły dla swoich dzieci), ma i wójt (dba o interesy gimny jako całości). Nie podoba mi się tylko jedno - że przez te szkoły strasznie zostało skłócone społeczeństwo gminy. Teraz mówi się o cięciach we wszystkich szkołach - będą wzajemne pretensje. Droga nie zrobiona - będzie że winna Czerwonka, itp. W podobnej sytuacji co gmina Sokołów jest Jabłonna Lacka. Tam było trochę krzyku przy likwidacji szkoły w Czekanowie, ale koniec końców wójt pokazał, że można sprawy oświatowe rozwiązywać zachowując się fair wobec mieszkańców.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+5 # ssxss 2012-04-21 22:59
wójt grzebie patykiem w gnieździe os bo nie ma innego wyjścia, musi więc zostać pogryziony...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+21 # Waldek 2012-04-22 07:45
Do kitu z takim Wójtem i Radą. Jak zlikwidują szkoły to niech też zkliwiduje etaty w gminie np GZEAS. Po cholere tyle Pań piedzących w stołki.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+2 # a. 2012-04-26 17:00
Waldku, a Ty co robisz na stołku?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+16 # prawnik 2012-04-22 12:59
To nie mieszkaniec jest winny, tylko wójt nieudolny!!!! Trzeba było zrobić sesję w odpowiednim czasie, to urzędnicy zdążyliby zrobić dwukrotne awizowanie i wszystko byłoby zgodnie z prawem. A jak się w pośpiechu później latało po wsiach z listami, to dziwić się że się nie udało
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+16 # DOCIEKLIWY 2012-04-22 13:04
COŚ TU JEST NIE TAK!!!! PRZECIEŻ W SZKOŁACH MAJĄ BYĆ CIĘCIA I ZWOLNIENIA NAUCZYCIELI, ŁĄCZENIE LEKCJI, OSZCZĘDNOŚCI NA KAŻDYM KROKU - WIĘC GMINA ZAOSZCZĘDZI ZAPEWNE WIĘCEJ NIŻ NA LIKWIDACJI SZKOŁY W CZERWONCE. A WÓJT W INTERNECIE ZAPOWIADA ŻE PRZEZ JEDNEGO RODZICA NIE BĘDZIE INWESTYCJI W GMINIE. KTOŚ CHYBA SPRYTNIE USIŁUJE UKRYĆ SWOJĄ NIEKOMPETENCJĘ. FAJNIE BYŁO W KAMPANII OBIECYWAĆ CUDA, GORZEJ SŁOWA DOTRZYMAĆ!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+12 # Obiektywny 2012-04-22 20:03
Do Prawnika- masz 100 % racji, tylko trzeba ludzi o tym informować, bo zwykły śmiertelnik nie zna przepisów!
Do Waldka!To nie panie z GZEASu są winne niepowiadomieni a rodziców, chociaż jest to jednostka dot.oświaty, tylko wójt, który w odpowiednim czasie powinien na tyle wcześniej ustalić termin sesji z przewodniczącym rady gminy.
A JA I TAK JESTEM ZA UTRZYMANIEM WSZYSTKICH SZKÓŁ W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI!!! Polecam list biskupa Antoniego Dydycza na drugi dzień świąt wielkanocnych, jest w nim napisane o edukacji, szkołach i nauczaniu przyszłego pokolenia!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+14 # Emil-reformator 2012-04-22 20:33
Co zrobił obecny wójt na swoim stanowisku dla gminy Sokołów Podlaski - brak pozyskanych środków unijnych na inwestycje! bzdurne zmiany w oświacie, w styczniu br. zmiany organizacyjne szkół z VI klas na III klasy, w kwietniu łączenia klas, ograniczenia w zatrudnieniu! podwyższone podatki-przede wszystkim rolny, od mieszkań i budynków!rozdmu chana administracja, tworzenie nieudolnych referatów - pozyskiwania funduszy unijnych i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych!zby wanie mienia gminy! i wiele innych przykładów...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+13 # Emil-reformator 2012-04-22 20:35
cd.
Z pewnością skłócił społeczeństwo, obiecuje gruszki na wierzbie w postaci inwestycji, na które nie posiada projektów, tych tzw. swoich pracowników wynagrodził sowitymi podwyżkami - tylko 300 tys. w budżecie do dyspozycji, dostali nawet ci, którzy wrócili do pracy po 1,5 rocznej nieobecności! i tak udzielono podwyżek w wysokościach od 50 zł do 1500zł z wyrównaniem od stycznia!Z tych pieniędzy również można było zrobić inwestycje!
DOŚĆ TAKIM RZĄDOM!MOŻE WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD REFERENDUM!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+14 # licznik_tyka 2012-04-22 22:50
Referendum... poczekamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale czarne chmury się zbierają...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+15 # Marta 2012-04-23 22:38
Może zamiast likwidować szkoły należy oszczędzać w gminie i na własnej osobie panie wójcie. Czyżby myślał juz pan o nowej podwyżce dla siebie ? Pewnie by się przydała.... Co z obietnicami przedwyborczymi , miał pan pozyskiwać tyle pieniędzy dla gminy, czyżby przez likwidację szkół ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+15 # Nauczyciel 2012-04-23 22:45
Dziękuję panu wójtowi za pozbawienie mnie pracy... Myślę, że też pan kiedyś doświadczy takiego uczucia, wybory już niedługo !!! Szczerze panu tego życzę...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+12 # Pedagog 2012-04-23 23:04
Czerwonka zostanie okrojona, to pewne. Ale podobno 10 osób ma stracić pracę w Skibniewie, 4 w Nowej Wsi, ktoś też w Grochowie... To się nazywa reforma - brawo brawo! To było planowane od dawna, tylko pan wójt szukał pretekstu i kozłów ofiarnych których można obarczyć winą za własne nieudolne rządy. Ci co głosowali na niego z nostalgią teraz wspominają poprzednika i pewnie im głupio...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+13 # Witek 2012-04-23 23:05
Ryszardzie wracaj!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
-8 # Edzia 2012-04-26 22:52
chciałbyś Ryszarda??????????bo ja nie!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
-8 # ja 2012-04-24 09:57
wy myślicie że to przez wójta? nie bronie go ale i tez nie popieram jego poczynań, te zmiany są ustalone odgórnie, w całej Polsce likwidują szkoły, sądy, wszystko likwidują! to przez PO, niedługo postawią nas pod ścianą i rozstrzelają, bo ludzie nie będą mieli pracy i będą wychodzić na ulice!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+9 # JP 2012-04-25 18:15
Oszczędności miały sięgnąć ok.400 000tys. taka była ponoć dziura w gminnym budżecie a sięgnęły ponad 1 000 000 zł, czy to znaczy że szykują się kolejne podwyżki dla pracowników gminy? Radni w najbliższy piątek "właściwie" zagłosują, to może im też coś skapnie z pańskiego stołu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+7 # Krysia 2012-04-28 11:05
A ja Edziu chciałabym żeby Wójt Domański wrócił i bardzo dużo jest osób, które również chcą aby wrócił.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające wulgaryzmy, naruszające dobra osobiste, niezgodne z normami życia społecznego nie będą publikowane