Co się dzieje w sprawie szkoły w Czerwonce?

Wszystko wskazuje na to, że plany dotyczące reorganizacji sieci szkół w gminie Sokołów Podlaski, jakie miał wójt i rada gminy nie do końca zostaną zrealizowane. Decyzja o rozwiązaniu Zespołu Oświatowego w Przywózkach nie budzi kontrowersji. Inaczej jest w przypadku Zespołu Oświatowego w Czerwonce.

Wokół sprawy jest wiele kontrowersji. Wśród mieszkańców gminy pojawiły się informacje, że uchwały podjęte przez Radę Gminy w lutym zostały unieważnione przez wojewodę, pojawiło się też wiele plotek i niesprawdzonych informacji. O wyjaśnienia  poprosiliśmy rzecznika prasowego wojewody mazowieckiego. Ivetta Biały udzieliła nam szczegółowych informacji, udostępniła też pismo, jakie wojewoda przesłał w odpowiedzi na skargę Rady Rodziców w Czewonce. Publikujemy je poniżej.
Więcej o tej sprawie - już mniej urzędowym językiem - w papierowy wydaniu ŻS z 27 kwietnia.
BG

***

Redakcja Życia Siedleckiego
Odpowiadając na pytania uprzejmie informuję, że dotychczas do wojewody mazowieckiego wpłynęły uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim:
 w sprawie rozwiązania Zespołu Oświatowego w Czerwonce,
 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie,
 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie.

Wszystkie wyżej wymienione uchwały, w tym uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły lub przedszkola (tzw. uchwały intencyjne) podlegają kontroli wojewody. Po analizie, służby prawne uznały, że są one zgodne z prawem. Wniosek Rady Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce został uznany za bezzasadny, ponieważ uchybienia związane z obowiązkiem poinformowania rodziców uczniów o zamiarze przekształcenia (likwidacji) szkoły lub przedszkola mogą powodować nieważność uchwały w sprawie likwidacji, ale nie uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły lub przedszkola.

Do wojewody mazowieckiego nie wpłynęły jeszcze uchwały w sprawie:
 przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie
 przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie.
 zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Czerwonce z klas I-VI do klas I-III.
W przypadku otrzymania tych uchwał wojewoda sprawdzi, czy gmina dochowała wszystkich wymaganych prawem czynności, w tym obowiązku poinformowania rodziców o zamiarze przekształcenia szkoły lub przedszkola.

Z wyrazami szacunku,
Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

***
PISMO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO DO RADY RODZICÓW
Siedlce, dnia 30 marca 2012 r. 

Rada Rodziców
w Zespole Oświatowym w Czerwonce

W dniu 6 marca 2012 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek Rady Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce o unieważnienie Uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/87/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie oraz uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/88/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie.
Rada Rodziców podniosła m.in., że organ nie zawiadomił w terminie określonym w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), tj. w terminie co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów uczęszczających do ww. Szkoły. Do wniosku została załączona lista rodziców dzieci, które do dnia 1 marca br. nie zostali zawiadomieni o zamiarze przekształcenia ww. Szkoły i Przedszkola.
Ponadto Rada Rodziców zarzuciła, że w treści Uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/87/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie została błędnie wskazana podstawa prawna uchwały, ponieważ Rada Gminy powinna była wskazać także art. 59 ust. 1 i ust. 2, a nie wyłącznie art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), z czego Rada Rodziców wyprowadziła wniosek, że Rada Gminy nie ma zamiaru realizować postanowień art. 59 ust. 1 ww. ustawy w związku z utworzeniem „trzyletniej” szkoły podstawowej.
Dodatkowo, Rada Rodziców zarzuciła, że Rada Gminy w treści uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/88/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie błędnie podała podstawę prawną – tj. powołała się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
z dnia 21 maja 2000 r.
W związku z podniesionymi zarzutami organ nadzoru pismem z dnia 9 marca 2012 r. wezwał Wójta Gminy Sokołów Podlaski, któremu powierzono wykonanie przedmiotowych uchwał do przedstawienia informacji i danych dotyczących realizacji obowiązku nałożonego na organ prowadzący ww. Szkołę i Przedszkole na okoliczność potwierdzenia skutecznego zawiadomienia rodziców uczniów uczęszczających do tych placówek oświatowych.
Pismem z dnia 13 marca 2012 r. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień organowi nadzoru w sprawie, że bezpośrednio po podjęciu uchwał przez Radę Gminy w dniu 17 lutego 2012 r. pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół zaczęli dostarczać rodzicom dzieci i uczniów listy z załączonymi do nich przedmiotowymi uchwałami. Wójt Gminy wyjaśnił, iż z problemami odbywało się doręczanie listów
z zawiadomieniami w obwodzie szkolnym Zespołu w Czerwonce, rodzice uczniów byli namawiani do tego aby nie podpisywali, a nawet nie przyjmowali dostarczanych listów, były nawet przypadki zamykania się w domach i do niektórych rodziców pracownicy dojeżdżali kilkakrotnie. Wójt Gminy udzielił m.in. informacji, że miały miejsce liczne przypadki odmowy podpisania przez rodziców doręczanego listu lub odmowa przyjęcia.
Po analizie dokumentacji zebranej w sprawie oraz rozpatrzeniu zarzutów podniesionych przez Radę Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce o unieważnienie uchwał: uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/87/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce
w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie oraz uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/88/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie należy uznać, że ww. uchwały zostały podjęte w zgodzie z przepisami prawa, wniosek Rady Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce o ich unieważnienie uznać za bezzasadny, a zarzuty podniesione w tym wniosku za nietrafione.
Zarówno uchwała Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/87/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie jak i uchwała Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XVI/88/2012 o zamiarze przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie – w opinii organu nadzoru nie są niezgodne z przepisami prawa w kontekście, w jakim za nieważne uznaje je Rada Rodziców. Z mocy przepisów prawa wynika, że niezawiadomienie wszystkich rodziców uczniów w terminie określonym w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, nie powoduje nieważności uchwały intencyjnej rady gminy, jaką jest uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły czy przedszkola. Sekwencja czynności określona przepisami przedmiotowej Ustawy nie zezwala na przyjęcie, że niezawiadomienie wszystkich rodziców w ww. terminie powoduje nieważność uchwały intencyjnej wyrażającej zamiar likwidacji czy przekształcenia szkoły. Procedura likwidacji szkoły składa się z dwóch równorzędnych etapów. W pierwszej kolejności podejmowana jest uchwała o zamiarze likwidacji placówki oświatowej, która ma charakter intencyjny. Następnie organ prowadzący szkołę jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkoły danego typu. Następnie niezbędne jest uzyskanie opinii kuratora oświaty i dopiero po wypełnieniu tej procedury możliwe jest podjęcie kroków prowadzących do likwidacji szkoły. Uchwała o zamiarze likwidacji następuje przed samym zawiadamianiem rodziców uczniów przekształcanej szkoły, a ewentualne niedokonanie któregoś z obowiązków nałożonych przez radę gminy na organ wykonawczy nie powoduje nieważności uchwały intencyjnej. Pomimo tego, że czynność zawiadomienia rodziców uczniów nie jest czynnością prawną, lecz tzw. czynnością materialno-techniczną, która polega na tym, że ma ona w zasadzie charakter faktyczny, a jednak pośrednio wywołuje skutki prawne, gdyż warunkuje prawidłowość procedury likwidacyjnej. Bezpośrednim skutkiem niezawiadomienia rodziców uczniów lub zawiadomienie dokonane później - chociażby dotyczyło tylko jednego z rodziców uczniów - spowoduje nieważność uchwały podjętej w sprawie likwidacji, ale nie uchwały o zamiarze przekształcenia szkoły lub przedszkola. Uchwała o zamiarze likwidacji (przekształcenia) szkoły lub przedszkola jest jedynie dokonaniem aktu wyrażającego zamiar likwidacji (przekształcenia), a następnie - pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w komentowanym przepisie – następuje uchwalenie likwidacji (przekształcenia) szkoły publicznej.
Z tego też względu należy uznać, iż niezawiadomienie lub zawiadomienie rodziców uczniów dokonane z przekroczeniem terminu należy uznać za podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały przekształceniowej albo likwidacyjnej, ale nie uchwały o zamiarze przekształcenia lub likwidacji szkoły lub przedszkola. Naruszenie przez gminę ustawowego wymogu likwidacji publicznej placówki oświatowej, określonego w art. 59 ust. 1 u.s.o., polegające na niedopełnieniu przez organ prowadzący obowiązku powiadomienia o likwidacji placówki rodziców dzieci w taki sposób, by informacja o zamiarze likwidacji bezpośrednio do nich dotarła, jest istotnym naruszeniem prawa i stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały organu samorządu, ale uchwały likwidacyjnej ale nie uchwały intencyjnej. Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły jest jedynie typem aktu prawnego,
stanowiącą informację o zamiarze podjęcia działań, które mają charakter zewnętrzny.  Uchwała ta stanowi podstawę do dalszych działań, skierowanych do podmiotów "na zewnątrz" aparatu administracji samorządowej zmierzających do likwidacji szkoły i dokonania powiadomień oraz uzyskania wymaganej prawem opinii. Uchwała taka stanowi jedynie pierwszy etap w procedurze likwidacyjnej (przekształceniowej) i w konsekwencji może lecz wcale nie musi prowadzić do faktycznej likwidacji (przekształcenia) szkoły. Nie rozstrzyga zatem o dalszym istnieniu szkoły. Z tego też względu wniosek Rady Rodziców w Zespole Oświatowym w Czerwonce o unieważnienie ww. uchwał należy uznać za bezzasadny.
Niemniej należy wyjaśnić, iż w przypadku podjęcia przez Radę Gminy w Sokołowie Podlaskim uchwały o przekształceniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce w punkt filialny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Grochowie lub uchwały Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim o przekształceniu Publicznego Przedszkola w Czerwonce w Oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Grochowie organ nadzoru sprawdzi wszystkie wymagane czynności i nałożone obowiązki wynikające z treści przepisów i oceni sposób ich realizacji przez Gminę. Z tego też względu zebrane informacje, udzielone wyjaśnienia, jak i załączone kopie dokumentów
w postępowaniu będą pomocne przy ewentualnym podejmowaniu rozstrzygnięcia co do ważności takich uchwał (o ile zostaną podjęte).
W zakresie zarzutu określonego w pkt 2 pisma Rady Rodziców dotyczącego wskazania błędnej podstawy prawnej w uchwale nr XVI/87/2012 należy stwierdzić, iż organ nadzoru nie podziela stanowiska Rady Rodziców, iż niepowołanie przez Radę Gminy w osnowie przedmiotowej podstawy prawnej ust. 1 i ust. 2 art. 59, a wyłącznie art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty może mieć wpływ na jej ważność i skuteczność. W opinii organu nadzoru podstawa prawna została wskazana w sposób niepełny, ale nie wpływający na jej ważność – i w opinii organu nadzoru nie stanowi istotnego naruszenia przepisów prawa.
W analogiczny sposób należy rozpatrzyć zarzut (pkt 4) co do omyłkowego wskazania daty podpisania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Wskazanie niepoprawnego roku wydania tego Rozporządzenia „2000 r.” zamiast poprawnego – 2001 r. nie wpływa na ważność uchwały i nie stanowi istotnego naruszenia przepisu prawa, skutkującego nieważnością przedmiotowej uchwały.
Z tego też względu, organ nadzoru z pewnym zaskoczeniem odbiera konkluzję Rady Rodziców co do wyprowadzonego wniosku, iż Rada Gminy nie ma zamiaru realizować postanowień art. 59 ust. 1 ww. ustawy w związku z utworzeniem „trzyletniej” szkoły podstawowej. Odnosząc się do tego zarzutu, organ nadzoru nie podziela obawy Rady Rodziców wyrażonej w pkt 3 wniosku, ponieważ zarówno z treści uchwały, jak i treści uzasadnień uchwał wynika, że Gmina zamierza realizować obowiązek szkolny w pełnym wymiarze klas szkoły podstawowej.
Mając powyższe na uwadze należało uznać jak powyżej.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Zobacz także

» Baza LPR w Sokołowie Podlaskim otwarta

W południe, 24 listopada, uroczyście zainaugurowała działalność Baza Śmigłowcowej Służby Ratowniczej HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim.Sokołowska baza nosi...

» Śmigłowiec LPR po raz pierwszy wylądował w sokołowskiej bazie!

Eurocopter EC 135, który stacjonować będzie w Bazie Śmigłowcowej HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim we wtorek, 22 listopada, dotarł na miejsce. To niezwykle droga...

» Smykofonia w Zwierzątkowie!

Zapraszamy rodziny wraz melomaluszkami (dziećmi 0-5 lat) na spotkania z muzyką klasyczną i nie tylko, w cyklu Smykofonia na Mazowszu w Siedlcach i Sokołowie Podlaskim.

» Nowy sztandar dla Zespołu Szkół nr 1

Jest wierną kopią starego, który placówka otrzymała przed 55 laty, i został ufundowany przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego.

» Sokołów: apel do NFZ podzielił radnych

Radni klubu PiS nie wzięli udziału w głosowaniu nad apelem do Narodowego Funduszu Zdrowia o wypłatę nadwykonań wypracowanych przez szpital w 2016 r. Jak podkreślali, zaprotestowali w ten...

Komentarze  

 
+17 # mieszkaniec Czerwonki 2012-04-21 22:44
W swoich służalczych mediach wójt tłumaczy, że przez "jednego człowieka" w gminie zablokowane zostaną wszelkie inwestycje. Tego który nie odebrał pisma i zablokował likwidację szkoły w Czerwonce. Jakby od tej likwidacji zależała przyszłość całej gminy!!!! Tak panie wójcie, najłatwiej swoją nieudolnością obarczyć kogoś innego. Zwykłego mieszkańca, który społecznie broni interesów nas - mieszkańców. Wstyd.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+15 # Magda 2012-04-21 22:55
Tu swoje racje mają rodzice (bronią szkoły dla swoich dzieci), ma i wójt (dba o interesy gimny jako całości). Nie podoba mi się tylko jedno - że przez te szkoły strasznie zostało skłócone społeczeństwo gminy. Teraz mówi się o cięciach we wszystkich szkołach - będą wzajemne pretensje. Droga nie zrobiona - będzie że winna Czerwonka, itp. W podobnej sytuacji co gmina Sokołów jest Jabłonna Lacka. Tam było trochę krzyku przy likwidacji szkoły w Czekanowie, ale koniec końców wójt pokazał, że można sprawy oświatowe rozwiązywać zachowując się fair wobec mieszkańców.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+5 # ssxss 2012-04-21 22:59
wójt grzebie patykiem w gnieździe os bo nie ma innego wyjścia, musi więc zostać pogryziony...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+21 # Waldek 2012-04-22 07:45
Do kitu z takim Wójtem i Radą. Jak zlikwidują szkoły to niech też zkliwiduje etaty w gminie np GZEAS. Po cholere tyle Pań piedzących w stołki.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+2 # a. 2012-04-26 17:00
Waldku, a Ty co robisz na stołku?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+16 # prawnik 2012-04-22 12:59
To nie mieszkaniec jest winny, tylko wójt nieudolny!!!! Trzeba było zrobić sesję w odpowiednim czasie, to urzędnicy zdążyliby zrobić dwukrotne awizowanie i wszystko byłoby zgodnie z prawem. A jak się w pośpiechu później latało po wsiach z listami, to dziwić się że się nie udało
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+16 # DOCIEKLIWY 2012-04-22 13:04
COŚ TU JEST NIE TAK!!!! PRZECIEŻ W SZKOŁACH MAJĄ BYĆ CIĘCIA I ZWOLNIENIA NAUCZYCIELI, ŁĄCZENIE LEKCJI, OSZCZĘDNOŚCI NA KAŻDYM KROKU - WIĘC GMINA ZAOSZCZĘDZI ZAPEWNE WIĘCEJ NIŻ NA LIKWIDACJI SZKOŁY W CZERWONCE. A WÓJT W INTERNECIE ZAPOWIADA ŻE PRZEZ JEDNEGO RODZICA NIE BĘDZIE INWESTYCJI W GMINIE. KTOŚ CHYBA SPRYTNIE USIŁUJE UKRYĆ SWOJĄ NIEKOMPETENCJĘ. FAJNIE BYŁO W KAMPANII OBIECYWAĆ CUDA, GORZEJ SŁOWA DOTRZYMAĆ!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+12 # Obiektywny 2012-04-22 20:03
Do Prawnika- masz 100 % racji, tylko trzeba ludzi o tym informować, bo zwykły śmiertelnik nie zna przepisów!
Do Waldka!To nie panie z GZEASu są winne niepowiadomieni a rodziców, chociaż jest to jednostka dot.oświaty, tylko wójt, który w odpowiednim czasie powinien na tyle wcześniej ustalić termin sesji z przewodniczącym rady gminy.
A JA I TAK JESTEM ZA UTRZYMANIEM WSZYSTKICH SZKÓŁ W GMINIE SOKOŁÓW PODLASKI!!! Polecam list biskupa Antoniego Dydycza na drugi dzień świąt wielkanocnych, jest w nim napisane o edukacji, szkołach i nauczaniu przyszłego pokolenia!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+14 # Emil-reformator 2012-04-22 20:33
Co zrobił obecny wójt na swoim stanowisku dla gminy Sokołów Podlaski - brak pozyskanych środków unijnych na inwestycje! bzdurne zmiany w oświacie, w styczniu br. zmiany organizacyjne szkół z VI klas na III klasy, w kwietniu łączenia klas, ograniczenia w zatrudnieniu! podwyższone podatki-przede wszystkim rolny, od mieszkań i budynków!rozdmu chana administracja, tworzenie nieudolnych referatów - pozyskiwania funduszy unijnych i Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych!zby wanie mienia gminy! i wiele innych przykładów...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+13 # Emil-reformator 2012-04-22 20:35
cd.
Z pewnością skłócił społeczeństwo, obiecuje gruszki na wierzbie w postaci inwestycji, na które nie posiada projektów, tych tzw. swoich pracowników wynagrodził sowitymi podwyżkami - tylko 300 tys. w budżecie do dyspozycji, dostali nawet ci, którzy wrócili do pracy po 1,5 rocznej nieobecności! i tak udzielono podwyżek w wysokościach od 50 zł do 1500zł z wyrównaniem od stycznia!Z tych pieniędzy również można było zrobić inwestycje!
DOŚĆ TAKIM RZĄDOM!MOŻE WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD REFERENDUM!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+14 # licznik_tyka 2012-04-22 22:50
Referendum... poczekamy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale czarne chmury się zbierają...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+15 # Marta 2012-04-23 22:38
Może zamiast likwidować szkoły należy oszczędzać w gminie i na własnej osobie panie wójcie. Czyżby myślał juz pan o nowej podwyżce dla siebie ? Pewnie by się przydała.... Co z obietnicami przedwyborczymi , miał pan pozyskiwać tyle pieniędzy dla gminy, czyżby przez likwidację szkół ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+15 # Nauczyciel 2012-04-23 22:45
Dziękuję panu wójtowi za pozbawienie mnie pracy... Myślę, że też pan kiedyś doświadczy takiego uczucia, wybory już niedługo !!! Szczerze panu tego życzę...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+12 # Pedagog 2012-04-23 23:04
Czerwonka zostanie okrojona, to pewne. Ale podobno 10 osób ma stracić pracę w Skibniewie, 4 w Nowej Wsi, ktoś też w Grochowie... To się nazywa reforma - brawo brawo! To było planowane od dawna, tylko pan wójt szukał pretekstu i kozłów ofiarnych których można obarczyć winą za własne nieudolne rządy. Ci co głosowali na niego z nostalgią teraz wspominają poprzednika i pewnie im głupio...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+13 # Witek 2012-04-23 23:05
Ryszardzie wracaj!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
-8 # Edzia 2012-04-26 22:52
chciałbyś Ryszarda??????????bo ja nie!!!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
-8 # ja 2012-04-24 09:57
wy myślicie że to przez wójta? nie bronie go ale i tez nie popieram jego poczynań, te zmiany są ustalone odgórnie, w całej Polsce likwidują szkoły, sądy, wszystko likwidują! to przez PO, niedługo postawią nas pod ścianą i rozstrzelają, bo ludzie nie będą mieli pracy i będą wychodzić na ulice!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+9 # JP 2012-04-25 18:15
Oszczędności miały sięgnąć ok.400 000tys. taka była ponoć dziura w gminnym budżecie a sięgnęły ponad 1 000 000 zł, czy to znaczy że szykują się kolejne podwyżki dla pracowników gminy? Radni w najbliższy piątek "właściwie" zagłosują, to może im też coś skapnie z pańskiego stołu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
+7 # Krysia 2012-04-28 11:05
A ja Edziu chciałabym żeby Wójt Domański wrócił i bardzo dużo jest osób, które również chcą aby wrócił.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające wulgaryzmy, naruszające dobra osobiste, niezgodne z normami życia społecznego nie będą publikowane